Opšti uslovi poslovanja

 

Opšti uslovi poslovanja definišu međusobne odnose i predstavljaju osnovu za sklapanje Ugovora o prodaji ulaznica za sportske, muzičke i druge kulturne događaje (u daljem tekstu: Događaji), između online servisa kupikartu.ba (u daljem tekstu: kupikartu.ba) i kupca ulaznica za događaje (u daljem tekstu: Kupac).

Član 1.

Kupikartu.ba obavlja uslugu prodaje ulaznica za pojedinačne događaje u ime i za račun organizatora događaja(u daljem tekstu: Organizator).

Član 2.

Ulaznice za događaje Kupac može naručiti putem interneta. Narudžba je fiksna i obvezujuća i ne može biti mijenjana niti stornirana. Obavezni elementi narudžbe su: ime, prezime, broj kontakt telefona,adresa  i e-mail adresa (za poslovne korisnike i naziv kompanije, ID I PDV broj). Kupikartu.ba zadržava pravo da obavezne elemente narudžbe koriguje prema potrebama.

Član 3.

Kupac garantira za tačnost i istinitost podataka iz prethodnog člana. Ukoliko Kupac navede netačne ili lažne podatke u narudžbi, Kupac snosi svu odgovornost za posljedice koje zbog toga nastanu, u skladu sa zakonom. Kupikartu.ba ne odgovara za štetu koju Kupac nedozvoljenim ponašanjem učini trećim osobama. Kupikartu.ba ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Kupca koju na Internetu izvrši treća osoba. Kupikartu.ba ne odgovara za štetu koja nastane za Kupca ili treću osobu usljed povrede obaveze Kupca na čuvanje tajnosti podataka o sadržaju podataka iz svoje narudžbe.

Član 4.

Narudžba putem interneta postaje obvezujuća za Kupca trenutkom pritiska na link “Kupi Kartu", a za Kupikartu.ba u trenutku dodjeljivanja transakcijskog broja, koji se automatski dodjeljuje u posljednjem koraku postupka kupovine/rezervacije. Kupikartu.ba potvrdu o izvršenoj transakciji automatski šalje Kupcu putem e-maila. Ukoliko je e-mail adresa kupca netačna, i kao takva bude registrovana na Kupikartu.ba serveru, Kupikartu.ba ne garantira za korektno obavljanje postupka naručivanja.

Član 5.

Mjesta sjedenja za pojedinačne priredbe se dodjeljuju po principu najboljih raspoloživih mjesta u trenutku naručivanja, ukoliko preko interneta kupcu nije data mogućnost da direktno iz plana sjedenja bira svoje mesto.

Član 6.

Naručenu ulaznicu Kupac mora platiti i preuzeti u roku naznačenom na potvrdi o izvršenoj narudžbi, koja se prikazuje zajedno sa transakcijskim brojem. Rok se računa od 00 sati prvog sljedećeg dana poslije datuma naručivanja. U slučaju da posljednji dan roka bude nedjelja ili praznik, kao posljednji dan roka računa se prvi sljedeći radni dan. Ukoliko kupac ulaznicu ne preuzme u dogovorenom roku, ista će biti automatski stornirana i vraćena u prodaju bez daljih upozorenja. Kupac u tom slučaju gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja. Plaćanje je moguće izvršiti online putem kreditne kartice.

Član 7.

Kupikartu.ba nema obavezu snošenja bilo kakvih troškova koji za Kupca mogu nastati zbog otkazivanja ili pomicanja datuma održavanja događaja. Posebno, u slučaju otkazivanja događaja, gdje  Organizator donosi odluku o načinu i dinamici vraćanja novca od kupljene ulaznice na osnovu svojih internih pravila. Organizator je obavezan vršiti kompletan povrat novca ukoliko dođe do otkazivanja a isti je već prebačen na račun organizatora. Svaki kupac je obavezan kontaktirati direktno organizatora za povrat novca.

Član 8.

Kupikartu.ba ne vrši povrat novca na zahtjev korisnika, ako ulaznice za taj događaj ne mogu biti iskorištene od strane kupca iz bilo kojeg razloga, osim u slučaju kada je događaj otkazan ili prolongiran, u kojem slučaju se kupac obraća direktno organizatoru po instrukcijama koje je će obezbijediti Kupikartu.ba. Troškovi za događaje koji su održani nije moguće refundirati! Ukoliko je korisnik greškom izvršio dvije uplate ili na neki drugi način platio veću cijenu nego što je trebao, dodatni troškovi se takođe nerefundiraju!

Član 9.

Opšti uslovi poslovanja su objavljeni na internet adresi Kupikartu.ba i smatra se da je Kupac u trenutku pritiska na link “Kupi Kartu" potvrdio da je upoznat sa ovim uslovima i da je saglasan sa njihovom primjenom.

Član 10.

Opšti uslovi poslovanja kao i njihove izmjene i dopune stupaju na snagu trenutkom objavljivanja na internet adresi Kupikartu.ba. Kupikartu.ba zadržava pravo promjene Opštih uslova poslovanja.

Član 11.

U slučaju nesporazuma u vezi provedbe ovog  Ugovora, strane se obavezuju da nastali spor pokušaju riješiti dogovorom, a ako ne uspiju, spor spada pod nadležnost Suda u Sarajevu.